Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem: www.weronikaolesiak.pl
 2. Strona prowadzona jest przez Weronikę Olesiak Poradnictwo Dietetyczne z siedzibą w Mysłowicach (41-400) przy ulicy Katowickiej 51g/39,  NIP: 2220923239, zwanej dalej Usługodawcą.
 3. W rozumieniu Regulaminu Usługobiorcą jest podmiot korzystający ze Strony.

§2

 1. Usługodawca świadczy następujące usługi świadczone drogą elektroniczną (to jest poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron):
  1. udostępnianie zawartości Strony,
  2. umożliwienie przesyłania do Usługodawcy wiadomości za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie,
  3. umożliwienie Usługobiorcy zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci darmowego e-booka oraz informacji o nowych miejscach i usługach Usługodawcy, a także nowościach w zakresie poradnictwa dietetycznego i dietetyki (dalej Newsletter) za pomocą udostępnionego przez Usługodawcę formularza w którym Usługobiorca wskazuje swój adres e-mail oraz imię. Usługi te są bezpłatne.
 2. Zawarcie umów o świadczenie ww. usług następuje poprzez otwarcie Strony – dla usługi wskazanej w §2 ust. 1 pkt a; lub wysłanie formularza kontaktowego – dla usługi wskazanej w §2 ust. 1 pkt  b; lub wysłanie formularza dotyczącego darmowego e-booka i Newsletteru – dla usługi w §2 ust. 1 pkt c.
 3. Usługobiorca w każdej chwili może zakończyć korzystanie z usługi określonej w §2 ust. 1 pkt a i w takim wypadku umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą opuszczenia witryny.
 4. Usługobiorca w każdej chwili może zakończyć korzystanie z usługi określonej w §2 ust. 1 pkt b-c poprzez przesłanie na adres mailowy kontakt@weronikaolesiak.pl oświadczenia w tym przedmiocie i w takim wypadku umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą złożenia przez Usługobiorcę ww. oświadczenia Usługodawcy.
 5. Zakazane jest przesyłanie za pośrednictwem formularzy treści bezprawnych.
 6. E-book  i Newsletter dostarczane są Usługobiorcy poprzez wysyłkę jego egzemplarza w formacie pdf na podany w formularzu adres e-mail przez Usługobiorcę.
 7. Umowy trwają do czasu ich wykonania lub do czasu złożenia przez którąkolwiek ze stron wypowiedzenia.
 8. Usługobiorca zobowiązuje się powstrzymać od korzystania ze strony w sposób zakłócający jej funkcjonowanie.

§3

E-book korzysta z ochrony prawa autorskiego i może zawierać również chronione znaki towarowe. E-book udostępniany jest Usługobiorcy wyłącznie do własnego użytku. Jakiekolwiek inne formy korzystania z niego naruszają prawa Usługodawcy lub innych podmiotów uprawnionych i mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną Usługobiorcy. W szczególności, zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie e-booka bez zgody Usługodawcy.

§4

 1. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu – także poprzez wysłania odpowiedniej treści zapytania poprzez formularz kontaktowy lub formularz dostarczenia darmowego e-booka – identyfikujący go adres elektroniczny. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną na adres: kontakt@weronikaolesiak.pl
 2. Reklamacje dotyczące działania strony i wykonywania usług mogą być składane pocztą elektroniczną, na adres: kontakt@weronikaolesiak.pl . Usługobiorca zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Usługodawcę.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną: posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z Internetem i posiadającego system operacyjny, łącze internetowe oraz niezbędne oprogramowanie (przeglądarka internetowa), dostęp do poczty elektronicznej.

§5

 1. Usługobiorca, który zawarł ze Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych). Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Usługobiorcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Usługobiorcy wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 3. Aby odstąpić od umowy, Usługobiorca musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Usługobiorca wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Usługobiorcy prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§6

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Strony, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z usług.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Usługobiorców.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2023 roku.

 

Polityka prywatności

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, dalej: RODO) niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe na zasadach wskazanych poniżej:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Weronika Olesiak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Weronika Olesiak Poradnictwo Dietetyczne w Mysłowicach, 41-400 przy ul. Katowickiej 51g/39, numer NIP: 2220923239, zwana dalej Administratorem danych osobowych.

Z Administratorem można się skontaktować mailowo: adres e-mail: kontakt@weronikaolesiak.pl

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności RODO, w następujących celach, w niezbędnym dla realizacji tych celów zakresie:

Dane Użytkowników:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną– podstawa prawna – wypełnienie obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • ochrona interesów Administratora – dochodzenie roszczeń mogących powstać w związku z wykonywaniem umowy lub obrona przed takimi roszczeniami – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • marketing własny – podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym przekazywanie informacji handlowych na wskazany adres e-mail nastąpi po wyrażeniu Państwa zgody lub podaniu w tym celu adresu email,

III. Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy

Zgodnie z przepisami RODO, w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych powyżej, będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

Dane Użytkowników:

  1. imię
  2. dane kontaktowe – adres e-mail,

oraz inne dane nam przekazane, przy czym ich zakres każdorazowo będzie adekwatny dla celów przetwarzania.

Podanie przez Państwa danych osobowych wskazanych powyżej jest dobrowolne i ma na celu zawarcie i realizację umowy, ewentualne rozpatrywanie roszczeń mogących wyniknąć w toku współpracy, prowadzenie działań marketingowych. Niepodanie danych może skutkować niemożnością realizacji umowy i związanych z nią roszczeń, a także niemożnością prowadzenia działań marketingowych.

 1. Odbiorcy danych

Dane Użytkowników możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • podwykonawcom uczestniczącym w realizacji umów lub świadczących usługi z nimi związane,
 • podmiotom świadczącym usługi pomocnicze na rzecz Administratora,
 • organom państwowym, na podstawie określonych przepisów prawa i na żądanie tych organów.

Obecnie nie przekazujemy danych Użytkowników poza teren Unii Europejskiej – za wyjątkiem indywidualnie uzgadnianych wypadków, na podstawie odrębnych ustaleń, w szczególności o ile wynika to z celu umowy i jest niezbędne dla jej należytego wykonania.

Nie stosujemy operacji, w ramach których dochodziłoby do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących po stronie ich adresatów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływających.

 1. Okres przechowywania danych

Dane Użytkowników będą przechowywane przez następujące okresy:

 • dane pozyskane na podstawie wyrażonej zgody – do czasu wycofania zgody, przy czym nie dłużej niż przez okres 6 lat,
 • dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu tej umowy, nie dłużej niż przez okres do 6 lat od końca roku, w którym nastąpiło wykonanie umowy.
 1. Prawa osoby, której dane są przetwarzane:
  1. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
   4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
  2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  3. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Po zgłoszeniu sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu (art. 21 ust. 1 i 2 RODO).
  5. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji w przedmiocie przetwarzania danych. W każdym wypadku przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Pliki Cookies
 • Strona Usługodawcy korzysta z plików Cookies. Cookies („ciasteczka”) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 • Usługodawca przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji i potrzeb Usługobiorcy, w szczególności przy uwzględnieniu rodzaju Urządzenia za pomocą którego Usługobiorca korzysta z Strony.
 • Istnieje możliwość wyłączenia możliwości przechowywania plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki. Taka konfiguracja może jednak znacznie utrudnić użytkownikowi możliwość korzystania ze stron internetowych Usługodawcy.
 • W celu zarządzania ustawieniami cookies należy postępować zgodnie z instrukcją dla danej przeglądarki.
 • Przykładowa instrukcja dla przeglądarki „Internet Explorer”,
  blokowanie plików cookie
  Kliknąć opcję „Narzędzia” i wybrać „Opcje internetowe”
  Kliknąć zakładkę „Prywatność” u góry okna
  Przestawić suwak do góry lub w dół, aby wskazać zasady, które mają być zastosowane do blokowania plików cookie
  usuwanie plików cookie
  Kliknąć opcję „Narzędzia” i wybrać „Opcje internetowe”
  W zakładce „Ogólne”, w części „Historia przeglądania”, kliknąć przycisk „Usuń”
  W wyskakującym okienku, wybrać pole znajdujące się obok „Cookies”
  Kliknąć przycisk „Usuń”
 • Korzystanie z serwisów internetowych Usługodawcy bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.